ГАРА БЕЛОВО

Гара Белово

Проект: „модернизация на железопътен участък костенец – септември“, част от проект “модернизация на жп линия софия – пловдив: жп участъци софия – елин пелин и елин пелин – септември“

Изпълнител: дззд „костенец-септември 2018“

Възложител: държавно предприятие „национална компания ”железопътна инфраструктура”
консултант: обединение „ивер“ дззд

Финансиране: механизъм за свързване на европа – сектор «транспорт»

Обща информация

Железопътният участък Костенец – Септември е част от глобалния проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив“, който е важен елемент от коридорите на Транс-Европейската транспортна мрежа. Проектът е от стратегическо значение, не само за България, но и за по-добрата свързаност на всички държави от Югоизточна Европа. Чрез рехабилитацията на този железопътен участък ще се осъществи цялостното модернизиране на линията София – Пловдив и ще се разреши едно от основните затруднения пред Паневропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, намираща се на пътя на най-кратката връзка между Западна и Централна Европа, Близкия Изток и Азия. Проектът включва модернизация на двойна, електрифицирана железопътна линия с приблизителна дължина 24,5 км.

Строително-монтажни дейности по проекта включват:
– модернизация и електрификация на железопътната линия Костенец – Септември;
– отстраняване на железопътни прелези и нови пътни надлези, 3 пътни надлеза над новата жп линия и един пътен подлез;
– изграждане на мостове и виадукти, 23 бр. с обща дължина 2,49 км;
– модернизиране и изграждане на гари – нова жп гара Костенец и реко-нструкция на жп гара Белово;
– изграждане на тунели, 3 бр. с обща дължина 4,6 км;
– инсталация на шумозащитни бариери, дренажни тръби и подпорни стени;
– реконструкция на съществуваща тягова подстанция (Белово);
– системи за управление на железопътно движение – инсталацията на ком-пютъризирана система за електронна блокировка на гара Костенец и гара Белово.

Цели на проекта
Железопътният участък между градовете Костенец и Септември е част от скоростната жп линия, свързваща сръбска граница с пристанище Бургас и границите с Гърция и Турция.
Очаква се след 2024 г. над 2,5 милиона души да пътуват по-бързо и комфортно по направлението от София до Пловдив. С реализацията на проекта ще се отстрани един от проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, който към настоящия момент не отговаря на техническите стандарти за пътнически и товарен транспорт.
След реализирането на проекта трасето в участъка Костенец – Септември ще позволява скорости от 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товарни влакове. Модернизирането на този железопътен участък създава условия за увеличаване на обема на превозваните товари, вследствие на подобрени характеристики на линията по отношение на скорост, време на пътуване, пропускателна способност и надеждност на обслужването.
С проекта се постига пренасочване на товари от автомобилните към железопътните превози, което води до намаляване емисиите на парникови газове и се отразява благоприятно върху околната среда.